Yi Yi Filming Locations

Yi Yi was filmed in Taipei in Taiwan and Japan.
Show Map
 

McDonald's

McDonald's

Source: Filmap