MovieMaps

Movies Filmed at Renaissance Mumbai Convention Centre Hotel

2 & 3B, Pipe Line Rd, Kailash Nagar, Mayur Nagar, Morarji Nagar, Powai, Mumbai, Maharashtra 400076, India

Official Site