Photo of GCN Studio

Jim Gordon escorts Reese through the lobby.