Photo of Vaes Dothrak

The Dothraki ride through the trees on the approach to Vaes Dothrak.